Algemene voorwaarden

Bij het starten van een coachtraject bij KunstKnipoog wordt een behandelcontract getekend. De voorwaarden hieronder horen bij dit contract.

Begeleiding

De coach biedt de cliënt integratieve coaching aan volgens de Groundwork- methodiek. De begeleiding bestaat uit een aantal sessies met cliënt. Aantal sessies wordt samen overeengekomen. De coach heeft de cliënt geïnformeerd over de mogelijkheden van de begeleiding en evt. creatieve ondersteuning.

Verwachtingen

Wat mag je verwachten van coaching bij KunstKnipoog:

 • Professionele begeleiding in de door jouw ingebrachte hulpvraag. Het proces van op gang krijgen en houden. Naar wens aangevuld met creatieve verwerking
 • Het opstellen van een behandelplan die de klacht, de hulpvraag en het doel van de sessies in het coachtraject bepaalt.
 • Als na de intake of tijdens de coaching blijkt dat jouw hulpvraag een speciale expertise vraagt, dan kan ik je in contact brengen met hulpverleners die op dat gebied jou het beste kunnen bijstaan.
 • Voorbereiding voor elke sessie en verslaglegging tijdens/na de sessie.
 • De coach kan beeld- of geluidopnamen maken ter ondersteuning van  eigen ontwikkeling/ inter- en supervisie en gaat hier net als met andere gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk om. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming vooraf.
 • De coach zorgt voor geheimhouding van jouw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zoals vastgelegd in de privacyverklaring van KunstKnipoog te lezen op deze website.

Wat KunstKnipoog verwacht van de cliënt:

 • Het verstrekken van relevante informatie. Zoals lopende of eerder gevolgde hulpverleningstrajecten. Diagnoses die gesteld zijn en de resultaten ervan. Medicijn- of middelengebruik e.a. informatie die op de intakelijst word gevraagd.
 • Het ondertekenen van de behandelcontract en algemene voorwaarden.
 • Toestemming geven voor het opstellen- en bewaren van het dossier.
 • Thuiswerk/Reflectie opdrachten doen die gegeven worden door de coach. Aanleveren inbreng voor volgende sessie. (Dit valt onder eigen verantwoordelijkheid en voortgang van het proces)
 • Op tijd op de afspraak komen of op tijd annuleren (zie afspraken).
 • Facturen betalen binnen de gestelde termijn (zie betaling).

Dossier / Begeleidingsplan

De coach richt een dossier in voor de client. De coach neemt hierin persoonsgegevens en andere stukken op, voor zover deze relevant zijn voor een goede begeleiding van cliënt. Te denken valt aan adresgegevens, ingevulde vragenlijsten, behandelcontract, verslaglegging hulpvraag, doelen en behandelproces. De coach stelt samen met de cliënt een plan op. Hierin worden de doelen opgesteld en beschreven. In principe werkt de coach vooral met werkaantekeningen vanuit de sessies en noteert hoofdzaken in het dossier. Cliënt geeft met onderstaande ondertekening toestemming voor opslaan van deze gegevens en inzake in het dossier. Tenzij een derde daarmee wordt geschonden of het tegenstrijdig is met een goede hulpverlening.

Bewaring van het dossier is gedurende 20 jaar volgens de wet WGBO. Zie ook privacyverklaring van KunstKnipoog op deze website.

Opzegging en annulering

De behandelovereenkomst kan voortijdig beëindigd worden. Dit gebeurt in goed overleg tussen coach en cliënt. Bij beëindiging van het traject vindt er nog een afsluitende coachsessie plaats ter evaluatie.

In geval van ziekte of tijdelijk- of blijvende arbeidsongeschiktheid van de coach zal er gezocht worden naar vervanging als de cliënt dit wenst.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de coaching of de coach, dan hoor ik dat het liefst van jou zelf en hopen we samen tot een oplossing te kunnen komen. Komen we er niet uit, dan heb je de mogelijkheid je te beroepen op een klachtenfunctionaris van de NOBCO. Als coach sta ik ingeschreven bij de NOBCO en ben eveneens verbonden aan de Internationale Ethische Code en het klachtenreglement. Kijk voor meer info op www.NOBCO.nl

Afspraken / Betalingen

 • De kosten van een coachsessie van 60 minuten in 2023 zijn: 75 euro. Het is vrijgesteld van BTW.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak wordt er een gereduceerd tarief in rekening gebracht.
 • De klant ontvangt een factuur of betaalverzoek en deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Lukt dit niet door omstandigheden? Neem contact op
 • Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de coach de klant een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de coach gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de klant.
 • Bij een betalingsachterstand is de coach gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsplicht heeft voldaan.

Juni 2023